F.a.q. - Ofte stillede spørgsmål

Jeg parkerede kun i kort tid

Når bilen forlades i mere end 3 minutter, betragtes dette som en parkering.

På områder med standsning og parkering forbudt er observationstiden 0 minutter.

Jeg så ikke skiltningen / skiltningen var mangelfuld

På de parkeringsarealer, hvor Scan-Park ApS har tilsyn, er der opsat skilte med oplysning om de gældende parkeringsregler. På skiltningen fremgår det, at der ved parkering i strid med disse bestemmelser kan pålægges en kontrolafgift.

På alle de parkeringsområder som Scan-Park ApS fører tilsyn med, skiltes der ved indkørsel og på parkeringsarealet. 

Min bil har været stjålet på udstedelsestidspunktet

​​Modtager Scan-Park ApS en kopi af politianmeldelsen, på at omhandlende kørertøj har været stjålet i tidspunktet for udstedelsen af kontrolgebyret, vil sagen blive annulleret.

Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilstrækkeligt at oplyse os et journalnr. vedr. politianmeldelsen, da vi ikke har mulighed for, at indhente de nødvendige oplysninger hos politiet.

Parkering uden for opmærket parkeringsbås

​Parkering foretaget med hele dækkets bredde uden for båsens opmærkning.

Bilen er parkeret så skævt, at parkeringen har forhindret en parkering inden for afmærkningen i den tilstødende bås.

Parkering er foretaget helt uden for opmærket p-bås.

Er det lovligt for et privat firma at pålægge kontrolgebyr?

​Hjemlen for pålæggelse af kontrolgebyr på private parkeringsarealer beror på aftalelovens § 1.

Såfremt man benytter private parkeringsarealer, hvorpå der af tydelig skiltining er fastsat regler for parkering, anses det for en aftale mellem bruger og Scan-Park ApS.​​

​Jeg har brugt p-skive / p-skive stod korrekt

​​Indberetningen fra parkeringsvagten viser, at De har overtrådt de skiltede parkeringsregler på det benyttede parkeringsareal, hvilket vi henholder os til.

Kontrolgebyret er pålagt, da parkeringsskiven har været fejlindstillet, eller parkeringstiden er overskredet iflg. parkeringsskivens indstilling på tidspunktet for observationen. Dette gælder, uanset hvor længe der er blevet parkeret på parkeringsarealet. Parkeringsvagten har i den forbindelse foretaget en observation og udstedt et kontrolgebyr.​

Jeg ejer ikke bilen længere

​I dette tilfælde skal der sendes en kopi af slutseddel, tvangsafmeldning mv.

Jeg har betalt, men får stadig rykkere

Eks:

  • FIK-koden kan være skrevet forkert
  • Manglende løbenummer/serienummer
  • Manglende reg.nr
  • Navn og adresse på ejer og indbetaler ikke det samme
  • Indbetalt forkert beløb mv.

Min p-billet / mit p-kort var faldet ned

Parkeringskort og parkeringsbilletter skal altid placeres helt synligt i bilens forrude. 

Det er den eneste måde, hvorpå parkeringsvagten kan kontrolere, om en parkering er foretaget korrekt i henhold til skiltningen.

Det er ikke muligt at få eftergivet kravet, selvom man kan sende en kopi af parkeringskortet eller parkeringsbilletten.

Jeg glemte min parkeringstilladelse

Såfremt skiltningen på parkeringsarealet kræver parkeringstilladelse, kan De ikke parkere på pladsen, da De ikke opfylder kravet om, at der skal være synlig og kontrollerbar P-tilladelse i forruden af bilen.​

​​Jeg har invalidekort, og har modtaget et kontrolgebyr

Parkering er foretaget i en parkeringsbås, der er reserveret, eller hvor en parkeringstilladelse, udstedt af Scan-Park ApS, skal benyttes.

Invalideskiltet erstatter ikke en parkeringstilladelse.

Parkeringstiden kan være overskredet.

Nedsættes kontrolgebyret for pensionister og studerende?

Nej. Kontrolgebyret er ens for alle.

Min bil var i stykker/kunne ikke køre

Ved havari af kørertøjet bedes De tilsende os en kopi af kvitteringen fra Falck eller andre former for autohjælp, som dokumentation for at der er ydet starthjælp, eller at køretøjet er blevet afhentet.

Jeg har indsendt en klage, men jeg har intet svar modtaget

​Kontroler venligst at Deres klage indeholder:

  • Navn og adresse.
  • Løbenummer på kontrolafgift.
  • Køretøjets registreringsnummer.

Vi kan desværre ikke behandle klager, der ikke indeholder ovenstående oplysninger.

Har De oplyst ovenstående i Deres klage, og ikke modtaget svar inden for 2-4 uger, bedes De genindsende klagen eller kontakte os på anden vis, da det er muligt, at vi ikke har modtaget Deres klage.

Indsigelse

En indsigelse skal altid ske via vores hjemmeside eller pr. brev.
Indsigelser modtages IKKE i telefonen og vil IKKE blive behandlet.

Bilen har været udlånt/jeg var ikke fører af bilen

​De bedes oplyse Scan-Park ApS om navn og adresse på den person, bilen har været udlånt til. Vi vil derefter rette henvendelse til denne person med krav om indbetaling af pålagte kontrolgebyr.

​Som den registrerede ejer eller bruger af en privatbil skal De kunne fremføre et sikkert bevis for, at De ikke selv har kunnet foretage parkeringen. Vurderes det, at Deres fremsendte dokumentation ikke er tilstrækkeligt bevis herfor, eller ønsker De ikke at fremsende dokumentation eller oplyse navn og adresse på den person, som har ført bilen, ønsker vi sagen forelagt en domstol for retsligt at få Deres forklaring om, at det ikke er Dem, der har foretaget parkeringen.

Hvor finder jeg løbe- og registreringsnummeret?​

Se billedet nedenfor. Kan forstørres ved klik. Husk registreringsnummer skrives uden mellemrum.

parkerings-afgift